Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG DURNA NGEJAWA VERSI JOMBOR

Senin, 30 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


(ASWATAMA LAIR)

1. GAJAHOYA
a. WAYANG
DESTARATA, SUMAN, KURUPATI
b. GINEM
Sasedane PANDHU, NGASTINA suwung tanpa Ratu. Kersa nata sageda KURUPATI kang dadi Ratu, pramila saking akale SUMAN (SAKUNI) PANDHAWA badhe kaloropaken mring JALATUNDHA mawi api-api KRATON badhe dipun suceni. Bidhal.

2. NGASTINA
a. WAYANG
KUNTHI, PUNTADEWA, SENA, PAMADI, KEMBAR, PONAKAWAN, SAKUNI, KURAWA.
b. GINEM
Bab sasedanipun PANDHU. SAKUNI lan KRAWA dhateng ngaturi KUNTHI lan putra-putra supados dumunung neng JALATUNDHA rumiyin perlu KRATON badhe dipun suceni. Sulayaning rembag SENO nesu dados prang, KURAWA kasor mundur. KUNTHI lan putra-putra ugi bidhal mring JALATUNDHA, badhe nyatakaken gya budhal. KURAWA sumerep kaju munjuk DESTARATA. Sigeg.

3. JALATUNDHA
a. WAYANG
NAGA GOMBANG, KUNTHI, PANDHAWA
b. GINEM
NAGA GOMBANG remen nedha tiyang mila kondhang gawatipun. KUNTHI lan PUNTADEWA, KEMBAR mlebet. Dupi pirsa NAGA ngewel laju medal. PAMADI nesu gya ngunus dhuwung NAGA GOMBANG lagi tapa sinuduk gulune pejah (Suksma ngancam badhe males benjing BRATAYYDA nitis HARDAWALIKA). KUNTHI lan Putra-putra kondur mring SAPTAHARGA.

4. GAJAH OYA
a. WAYANG
DESTARASTRA, SAKUNI, KURAWA
b. GINEM
DESTARATA nampi SAKUNI lan putra-putra KURUPATI kinen nyuwun cupu manik isi lisah tala dhateng ABIASA, bidhal kanthi SAKUNI.

5. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIASA, CANTRIK, KURUPATI, KURAWA, KUNTHI, PANDHAWA
b. GINEM
ABIASA lan CANTRIK ngudaraos bab para putra wayah. KURUPATI dhateng perlu nyuwun lisah tala ABIASA ing batos tan rila. KURUPATI namung dipun apusi kemawon. SAKUNI neng jawi dhawuh kinen mendhet awit pinundhi ing serban. KURUPATI tan saronta ABIASA den banting klenger cupu kapendhet KURUPATI mlajar. ABIASA glangsaaaran. KUNTHI lan PANDHAWA dhateng, ABIASA sajarwa. SENO nututi perang lan KURUPATI perang KURUPATI bablas umpetan SENO ketilapan. ABIASA laju arsa nututi lan wayah-awayah sarana remit.

6. GAJAH OYA
a. WAYANG
DESTARASTRA, KURU[ATI, SAKUNI, ABIASA, KURUPATI, KARTAMARMA, PANDHAWA, DURSASANA, PETRUK
b. GINEM
DESTARATA nampi lisah tala saking KURUPATI, SAKUNI. Laju para putra kadhwuhan adus kramas dhateng JAMPUNA, gya bidhal.
ABIASA hateng api-api dados SAKUNI, SENA: KURUPATI, PAMADI : KARTAMARMA, PETRUK : DURSASANA. Dinangu angenipun sami adus punapi pun cekap winangsulan sampun. Lisah tala pinaringaken SENGKUNI (Kersanipun DESTARATA boten ngertos yen ABIASA). Wus tinampi de sang ABIASA laju dipun borehaken dhateng PANDHAWA. ABIASA laju ngendika: heh DESTARATA sira cidra, wruhanana ingsun wong tuwanira, muga-muga anakmu tembe bakal antuk siku, wit wani milara marang ingsun. ABIASA kesah, sang DIPATI muwun, wasana ing cipta badhe mejahi SENO mawi aji GUMBALA GENI. SENO dipun undang, SENO nyelaki mbeta genthong. Sareng kagrayang genthong sumyur. DESTARATA sumbar laju dipun leh-lehaken, DESTARASTRA laju tinilar kesah. Wusana SAKUNI lanKURAWA mantuk winedhar bilih kenging akale PANDHAWA. KURAWA nututi dados prang lan PANDAWA rebatan cupu. Cupu dipun cepeng SENA kakroyok cupu binuwang kecemplung sumur gumuling sadaya tan saged mendhet KURUPATI utusan SAKUNI pados pendhita, PANDHAWA dhawuh PETRUK bidhal.

7. NGATASANGIN
a. WAYANG
Prb. BARATWAJA (BARATMADYA) Putra R. KUMBAYANA, JARAN, WILUTAMA, ASWATAMA, KREPA
b. GINEM
Sang nata ngalang-alangi KUMBAYANA anggenipun badhe mencaraken kesagedan awit badhe kadadoskaen ratu. KUMBAYANA nekat, sulayaning rembag KUMBAYANA tinundhung. KUMBAYANA badhe dhateng tanah Jawi, bidhal kepengkok samudra.KUMBAYANA tan saged nyabrang awit jer mabur katempuh angin dhawah gisik (rambah-rambah), laju prasapa: sapa sing bisa nyabrangaken badhe kagarwa, yen priya den aku kadang. Wusana ana Jaran sembrani estri nyedhaki. KUMBAYANA tanggap laju nitih sareng dumugi tengah samudra gya sinanggama. Gancanging carios wus dumugi ing gisik kocap lami sanget kapal anut sang kusuma, dangu-dangu kapal katingal wawrat. KUMBAYANA lingsem, kapal dipun panah babar TILUTAMA lan bayi. TILUTAMA muksa bayi tinilar, KUMBAYANA tansah momong bayi tinengeran ASWATAMA (kalebu jaran). Lampahe KUMBAYANA kepanggih KREPA nyraya kinen nyirnakaken sawer, ganjaranipun putri. KUMBAYANA sagah.

8. TEMPURU
a. WAYANG
Pr. PURAGAJI lan Putri KREPI, KUMBAYANA, KREPA, Pr. NAGARAJA, Pth. NABATNAWA
b. GINEM
Pr. PURAGAJI lan Putri KREPI nampi KUMBAYANA lan KREPA. KUMBAYANA pinsrahan mejahi ula sagah. ASWATAMA tinilar. Naga-naga barisan, Prb. NAGARAJA, Pth. NABATNAWA saking praja .... wus pinarjaya. KUMBAYANA dhaupan. Sareng sawatawis dangu KUMBAYANA badhe madosi mitranipun nama SUCITRA linilan bidhal. Wasana KREPI nututi lan ASWATAMA (bayi) bidhal.

9. CEMPALA
a. WAYANG
Prb. SUCITRA, GANDAMANA, Pth. TUHUKETHU.
b. GINEM
Sang nata gantos asma DRUPADA kadhawuhan nggiyaraken sinten kang nyebat DRUPADA mawi asmani lami badhe winasesa. GANDAMANA bidhal. Lampahe KUMBAYANA kapanggih GANDAMANA. KUMBAYANA taken pundi dununge SUCITRA den emutaken sulayaning rembag dados prang. KUMBAYANA den dadah risak dados awon laju kesah dumugi ing SOKALIMA laju madeg Pandhita, kocap kondhang sanget. KREPI lan ASWATAMA nusul tangisan. SAKUNI dhateng nembe jagongan, PETRUK dhateng trus nyeret DRUNA. Oyak-oyakan lan SAKUNI.

10. CANDHAKAN
a. WAYANG
PANDHAWA, KURAWA, SAKUNI, PETRUK, DRUNA
b. GINEM
PANDHAWA lan KURAWA nengga sumur. DURNA dhateng pinasrahan mendhet cupu. KUMBAYANA ngedalajen HARIAS SENGKALI kinen mendhet. H. SENGKALI wangsul nglenthung. Sareng makaten sami trimah namung DRUNA dados lintu rebatan. DRUNA gadhah sayembara, sapa bisa ngaturake GANDAMANA tak eloni. Sami bidhal.

11. PABARATAN
a. WAYANG
GANDAMANA, KURAWA, SENO
b. GINEM
GANDAMANA mapagaken KURAWA kasor, SENA dhateng waleh yen anak PANDHU. GANDAMANA nurut tan suwala gya katur DRUNA badhe pinejahan. DRUPADA dhateng mundhut GANDAMANA paring dhukuh SOKALIMA lan pewedale, DRUNA trimah. DRUPADA lan GANDAMANA mantuk DRUNA meksa dados rebatan. DRUNA dhawuh malih sapa sing bisa gawe kali dhisik dene sing metu banyune diiloni. Wasana KURAWA damel winastan SERAYU. BRATASEBA damel mawi nggarit kuku winastan CING-CING GOLING dadosipun sareng. DRUNA dhawuh saiki ditimbang sing abot tak iloni. Wus sami mapan: KURAWA awrat sanged, PANDHAWA nembe 4. SENA dhateng gandheng Traju sanget inggil. SENA mencolot traju kang den tumpaki KURAWA kontal. Kathahipun KURAWA kang dumugi sabrang wonten 11. Meksa sulaya bab DRUNA. DRUNA nyapih melu KURAWA. PAMADI dipun paringi ARINA SENGKALI (panah manuk) lan cupu dipun wangsulaken PANDHAWA.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates